Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej w Kosobudach


I. Założenia ogólne
  1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym przede wszystkim do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i rozgrywek sportowych.
  2. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada osoba prowadząca zajęcia.
  3. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają nauczyciele prowadzący zajęcia oraz inne osoby korzystające z sali za zgodą dyrektora szkoły.
  4. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
  5. Inne osoby przebywające w sali ( np. młodzież, zrzeszenia, organizacje, osoby prywatne) również obowiązuje niniejszy regulamin.
  6. Wszystkie zajęcia w sali gimnastycznej odbywają się w sposób zorganizowany.
II. Postanowienia szczegółowe
  1. Wszystkich ćwiczących i prowadzących grupy ćwiczące obowiązuje strój gimnastyczny: obuwie (sportowe, z podeszwą nie pozostawiającą śladów na podłodze) , koszulka, spodenki lub dres.
  2. Grupy ćwiczebne mogą przebywać na sali gimnastycznej tylko w obecności nauczyciela.
  3. Każda klasa lub zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek.
  4. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela, a wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
  5. Osobą odpowiedzialną za grupę, sprzęt i porządek jest zawsze osoba dorosła, która pełni nadzór na grupą ( a w razie wynajmu wcześniej spisuje umowę z dyrektorem szkoły).
III Zabrania się
  1.Wchodzenia na salę w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami wychowania fizycznego bez zgody nauczyciela.
  2. Brutalnego zachowywania się , krzyków, używania wulgarnych słów.
  3. Wspinania się po drabinkach, linach, kopania piłki w sposób niezorganizowany.
  4. Przesuwania sprzętu po parkiecie( sprzęt należy przenosić).
IV.W szatni
  1. Przed zajęciami należy przebrać się w szatni w strój sportowy.
  2. Rozbierający się zawieszają ubranie na swoich wieszakach.
  3. Dyżurni odpowiadają za ład w szatni i innych pomieszczeniach przez:
  a) usunięcie pozostałych zanieczyszczeń
  b) przekazanie właścicielom zapomnianych przedmiotów
V. Zasady wynajmu sali
  1. Opłata za wynajem sali gimnastycznej za 1 godz. zegarową wynosi 20 zł brutto, a dla byłych uczniów Szkoły w Kosobudach uczących się obecnie w gimnazjum lub szkole średniej 10 zł brutto. Opłaty wymienionej powyżej nie ponoszą dzieci i młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz ich opiekunowie. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dotyczących imprez lub zawodów sportowych, dyrektor szkoły może zastosować upust na innych warunkach lub całkowicie zwolnić z opłaty.
  2.Na wynajem sali gimnastycznej sporządzana jest z dyrektorem szkoły umowa najmu, w której określone są warunki i tryb korzystania z sali.
  3.Najemcy korzystają z własnych piłek i ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody oraz porządek (również układanie sprzętu jak też zwijanie siatki).
  4.W razie nieprzestrzegania regulaminu dyrektor ma prawo zerwać umowę na wynajem.
UWAGA!
- Na terenie obiektu nie wolno: palić papierosów, pić alkoholu i spożywać narkotyków.
-Obiekt jest monitorowany!
 
NINIEJSZY REGULAMIN ZOSTAŁ ZATWIERDZONY I PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSOBUDACH DNIA 10.09.2009 r.; ZNOWELIZOWANY I UZUPEŁNIONY 30.01.2013 r.
 ©SP Kosobudy ©Wojciech Janta © 2012 ©