Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

"Sprzątanie Świata - Polska 2019"


                   W dniach 20-30 września 2019 roku nasi uczniowie po raz kolejny wzięli udział w Akcji Sprzątanie Świata - Polska. Wszystkie klasy, zmotywowane tak szczytnym celem, solidnie posprzątały tereny zielone wokół szkoły, naszą wieś oraz okolice wsi Kosobudy.
W dniu 20 września 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach spotkali się na apelu informującym o rozpoczęciu tegorocznej Akcji "Sprzątanie Świata", której inicjatorem jest Fundacja Nasza Ziemia, a współorganizatorem w naszym regionie Zaborski Park Krajobrazowy, który dostarczył rękawice i worki do segregacji odpadów, za co serdecznie dziękujemy! Na Apelu Szkolnym Samorząd Uczniowski naszej szkoły przypomniał uczniom zasady segregacji odpadów oraz przedstawił cele tegorocznej Akcji. Uczniowie zostali również zapoznani z regulaminem zachowania się podczas Akcji Sprzątania Świata. W tym roku posprzątaliśmy nasz kawałek Polski! Hasło tegorocznej edycji brzmiało: Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!

                   Podczas tej Akcji uwrażliwialiśmy wszystkich na potrzebę segregacji odpadów i nadania im drugiego życia. Wszyscy uczniowie podczas trwania Akcji zbierali śmieci segregując je do oddzielnych worków, a następnie umieszczając je w odpowiednich pojemnikach zgodnie z zasadami segregacji. Wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów jest bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które "zamrażamy" w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody.
Nasza szkoła włączyła się aktywnie do realizacji powyższych wyzwań.
Przeprowadzono kampanię informacyjną wśród uczniów oraz zamieszczono na korytarzu szkolnym obszerną gazetkę promującą ideę segregacji odpadów oraz Vademecum segregacji. W związku z tym, iż szkołę odwiedza wielu rodziców uczniów klas niższych oraz dzieci przedszkolnych - informacja o konieczności i sposobie segregacji dotarła do wielu dorosłych mieszkańców naszej wsi i okolic.
Włączyliśmy się również czynnie w akcję zbierania śmieci z terenu wsi i okolic, oczywiście dokonując segregacji.
 
Głównym przesłaniem akcji było:
- promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, (w związku z tym przesłaniem w tegorocznej Akcji dokonywano segregacji śmieci do odpowiednich worków)
- unikanie odpadów - szacunek do przedmiotu,
- uświadomienie uczniów, rodziców i znajomych o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.
 
Celami, które przyświecały tegorocznej akcji- były także:
- wzmocnienie świadomej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego w okolicy wsi Kosobudy
- budowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz wykształcanie w nich odpowiedzialnych, przyjaznych środowisku postaw i zachowań.
- utrwalenie wiedzy na temat postępowania z odpadami- segregacji
- uprzątnięcie terenu w okolicy wsi Kosobudy, Kinice, Małe Gliśno.
Zachęcając do udziału w tegorocznej akcji nawoływaliśmy: Weź sprawy w swoje ręce i działaj - segreguj odpady!
Rozejrzyj się dookoła i sprawdź:
-czy gdzieś na poboczu nie zalegają śmieci, jeśli tak, zanotujcie gdzie i jakiego rodzaju
-czy nie brakuje koszy na śmieci, jeśli tak, zanotujcie gdzie
-czy nie brakuje pojemników do segregacji, jeśli tak zanotujcie gdzie i jakich (na szkło, papier, plastik i metal)
Tegoroczna "Akcja " poprzedzona została edukacją uczniów. Na obszernej szkolnej gazetce wywieszono informację dotyczącą Akcji "Sprzątania Świata" oraz regulamin i harmonogram udziału uczniów Szkoły Podstawowej w Kosobudach w Akcji "Sprzątanie Świata". W dniu 18 września podczas uroczystego apelu, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przypomnieli zasady bezpieczeństwa, które należy stosować podczas Akcji "Sprzątania Świata" oraz zapoznali uczniów z przebiegiem Akcji . Uczniowie zostali również zapoznani z celami oraz hasłem tegorocznej Akcji "Sprzątania Świata" . Przypomniano również kolory pojemników do segregacji.
 
Przebieg Akcji
W dniach 20-30 września 2019 roku wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami według ustalonego planu sprzątania udali się na teren wsi Kosobudy oraz okolice aby usunąć nieczystości. Pani Dyrektor Anna Majkowska zachęciła wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa w tegorocznej "Akcji Sprzątania Świata". W tegorocznej akcji podczas wrzucania śmieci do worków od razu dokonywano segregacji odpadów.
PP- dzieci z Punktu Przedszkolnego wraz z opiekunem panią M. Warsińską sprzątały obejście wokół szkoły, boisko szkolne, oraz uczestniczyly w zajęciach o tematyce ekologicznej. Zebrano 1 mały worek śmieci.
klasa 0-wraz z opiekunem B. Bohdan sprzątały ul. Szkolną i dalej w kierunku do Państwa Majkowskich. W Akcji wzięło udział 19 dzieci. Zebrano 4 małe worki śmieci które pozostawiono przy śmietniku szkolnym.
Klasa I - W dniu 23 września uczniowie klasy 1 wraz z wychowawcą Panią J. Stopa sprzątali Boisko sportowe, plac zabaw, teren przy świetlicy wiejskiej i ul. Sportową. W Akcji wzięło udział 10 dzieci. Zebrano jeden worek śmieci. Worek wrzucono do kosza na śmieci przy placu zabaw.
KlasaII - wraz z opiekunem A. Rolbiecką sprzątała ul. Szkolną w kierunku do miejscowości Małe Gliśno. W Akcji wzięło udział 20 dzieci. Zebrano 1duży worek śmieci, które pozostawiono przy śmietniku szkolnym klasa III wraz z opiekunem I. Piekarską sprzątała ul. Boczną, Podgórną, do cmentarza - powrót do szkoły. W Akcji wzięło udział 14 dzieci. Zebrano 4 worki śmieci, które pozostawiono przy śmietniku szkolnym. Uczniowie przy parkingu obok cmentarza zlokalizowali "dzikie" wysypisko śmieci - znaleźli tam pół worka szklanych butelek, pół worka metalowych puszek i inne przedmioty, np. buty.
klasa IV - wraz z wychowawcą M. Sznajdrowską sprzątała ulicę Sportową pod Brodę, obrzeża lasu, powrót. W Akcji wzięło udział 12 uczniów. Zebrano 1 duży worek śmieci, które pozostawiono przy śmietniku szkolnym.
klasa V wraz z wychowawcą K Ostrowską sprzątała ulicę Kościelną oraz przystanek autobusowy do pomnika Św. Jana Nepomucena - do skrzyżowania, ul. Boczna-powrót do szkoły. W Akcji wzięło udział 26 dzieci Zebrano 2 worki śmieci, które pozostawiono przy śmietniku szkolnym.
klasa VI -wraz z wychowawcą A. Cupą sprzątała ulicę Czerską prawą stronę do wsi Kinice. W Akcji wzięło udział 20 uczniów. Zebrano 2 worki śmieci mieszanych, 1 worek puszek i 1 worek szkła, które pozostawiono przy śmietniku szkolnym.
klasa VII -wraz z wychowawcą - M. Wielinską w dniu 26 września sprzątała ul.Jana Karnowskiego. W Akcji wzięło udział 21 uczniów. Zebrano 1 duży worek śmieci oraz 2 małe odpadów plastikowych, śmieci segregowano, pozostawiono je przy śmietniku szkolnym
klasa VIII wraz z wychowawcą W. Janta sprzątała ulicę Czerską lewa strona w kierunku do Pomnika Pomordowanych - pobocza drogi do Czerska-prawa strona, , obrzeża lasu od Pomnika Pomordowanych do Kosobud. W Akcji wzięło udział 5 uczniów. Zebrano 2 worki śmieci, które pozostawiono przy śmietniku szkolnym
 
W tegorocznej Akcji wzięło udział 157 UCZNIÓW + 19 dzieci punktu przedszkolnego, razem 176 dzieci i 10 opiekunów to 186 osób. Zebrano 23 worków śmieci, tj. około 1010 litrów śmieci oraz plastikowe i metalowe przedmioty. Nie zanotowano na terenie sprzątania braków pojemników na śmieci w okolicy. Udział uczniów Szkoły Podstawowej w Akcji "Sprzątania Świata" z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o otoczenie, estetykę i piękno, ale przede wszystkim uwolnił naszą wieś i okolice od 23 worków śmieci. Podsumowując tegoroczną Akcję Sprzątania świata, zauważono, że wieś Kosobudy oraz Kinice jest znacznie bardziej zadbana i czystsza niż w poprzednich latach. Ta informacja napełnia nas optymizmem i świadczy o lepszej świadomości ekologicznej naszych mieszkańców.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Irena Piekarska


 


©SP Kosobudy ©