Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Sprawozdanie z uroczystości
 
100-lecia Szkoły Podstawowej w Kosobudach
 
i nadania jej imienia Ks. Kanonika Bolesława Śledzia
 
19 maja 2015r.


                   O godz. 9.30 i nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie znicza na grobie Księdza Kanonika Bolesława Śledzia przez przedstawicieli Samorządu Szkolnego: Oliwię Kin, Justynę Cysewską przewodniczącego Rady Rodziców Michała Kina oraz Panią Dyrektor Małgorzatę Ostrowską.


 

                   O godz.10.00 rozpoczęła się Msza Święta, którą prowadził Ordynariusz Diecezji Pelplińskiej Jego Eminencja Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna. Zaszczytu powitania Księdza Biskupa dostąpili uczniowie: Antoni Weltrowski i Iga Cysewska.
 

"Pasterzu nasz, witamy Ciebie
Ojcze diecezji i Kościoła!
W naszej świątyni w Kosobudach
zebrała się dziś cała szkoła.
Prosimy Cię o modlitwę za nas
Do Pana Boga Wszechmogącego
by czuwał nad nami, szkołą i świątynią
i chronił od wszelkiego złego.
Pan Bóg to nasz Ojciec,
A Ziemia to nasz dom.
Przyjaciół mamy wszędzie,
Podajmy sobie dłoń.
O Boże, Tobie dziś dzięki
za wszystkich tu zebranych,
za Patrona- naszego Kapłana.
Niechaj miłość i prawda
utwierdzi nas w wierze.
Słowo Boże słyszane
niech żywą, wdzięczną
i wspólną modlitwą się stanie!".
                   Po Mszy Świętej przemaszerowano do szkoły, gdzie przy powitaniach, wszystkim gościom wręczano foldery: ''SZKOŁA PRZEZ 100 LAT'' i ''NASZ PATRON''.                   Po odśpiewaniu hymnu państwowego Dyrektor Małgorzata Ostrowska powitała wszystkich gości w imieniu Pana Witolda Ossowskiego - Burmistrza Brus, Ks. Mirosława Romanowskiego- Proboszcza Parafii pod wezwaniem Najśw. Serca Pana Jezusa i całej szkolnej społeczności. (Naszymi gośćmi byli m.in. Ordynariusz Diecezji Pelplińskiej J. E. Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna, Pani Gabriela Albertin – Pomorski Wicekurator Oświaty w Gdańsku, Pani Halina Uchman – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie, Dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych Gminy Brusy, Radni Rady Miejskiej w Brusach na czele z Panią Beatą Zblewską jej Przewodniczącą, Pan Zbigniew Szczepański wójt Gminy Chojnice, Sołtysi, Kapłani oraz Siostry Zakonne, Rodzina Księdza Kanonika Bolesława Śledzia, Przedstawiciele Rady Sołeckiej i Rady Parafialnej, Przedstawiciele organizacji pozarządowych i związków zawodowych, byli Pracownicy szkoły oraz jej Absolwenci, Mieszkańcy Kosobud, różni Przyjaciele szkoły i Sponsorzy.)


                   Spotkanie rozpoczęto kilkunastominutowym filmem autorstwa dyr Małgorzaty Ostrowskiej ''SZKOŁA WCZORAJ I DZIŚ'', który opowiada w wielkim skrócie historię tej, 100-letniej szkoły, bowiem szkolnictwo w Kosobudach trwa już około dwieście lat.

                   Następnie prowadzenie uroczystości przejęli uczniowie: Zofia Trzebiatowska oraz Mariusz Różek. Oni sami oraz inni uczniowie prezentowali wiersze autorstwa uczniów naszej szkoły, mówiące o Kosobudach i szkole, które zamieszczamy poniżej.


Dominika Sikorska
''Kosobudy, moja Mała Ojczyzna''

 
Niedaleko pól i lasów,
Już od bardzo dawnych czasów,
Wioska mała leży,
Zaraz przy kościelnej wieży.
Kościół zabytkowy mamy,
Często w nim się spotykamy.
Niedaleko od kościoła,
Stoi sobie moja szkoła.
Tyle dzieci się w niej uczy,
Że aż wszystko wkoło huczy.
I choć kret tu kopce ryje,
Dobrze mi się tutaj żyje.
 
Weronika Szopińska
''Wokół mnie... ''

 
Mieszkam wśród lasów i pól,
one stanowią tej ziemi sól.
Gdy o poranku zbieram grzyby,
ten las to raj prawdziwy.
Krzaki i jałowce wokół mnie się tulą,
szepcąc poranne ploty z ropuchą brzydulą.
Na polach latem wdzięczą się kłosy,
na których rano jest pełno rosy.
W dzień często na gałęziach ptaki się kołyszą,
konkurując z bezgłośną ciszą.
Zwierzęta na łąkach biegają,
a kwiaty w tempie szybkim wzrastają.
 
Natalia Sikorska
''Ojczyzna nasza''
 
Ojczyzna nasza
To Babcia, Dziadek,
Mama i Tata.
Ojczyzna nasza
to coś, co nas otacza.
Kocham to miejsce,
Ten świat, ten kraj.
Kocham zapach zbóż,
Chleba, wiosny i lata.
Szanuję Ojczyznę,
Polskę małą moją,
Całym światem moim jest.
Tradycje mi przekazuje,
A ja wartości w sercu chomikuję.
By móc później przekazać dzieciom- moim,
Jaka ojczyzna nasza jest.

 
Oliwia Kin zaśpiewała piosenkę - ''Los to jest taki gitarzysta''                   Dla naszego Patrona zorganizowaliśmy w szkole konkurs piosenki religijnej, na który opracowaliśmy własne śpiewniki, konkurs plastyczny oraz literacki.
 
Uczniowie na uroczystości zaprezentowali swoje dwa nagrodzone utwory z tych konkursów.
 
Klasa V – B. Stofrowski
''Ksiądz Kanonik Bolesław Śledź''
 
Ksiądz Bolesław bardzo lubił przyrodę: zwierzęta, zdrowe posiłki, dzieci, pszczoły, miód, rozmawiać z innymi, chodzić do kościoła, przychodzić do szkoły w wolnym czasie. Miał też ule, którymi dobrze się opiekował. Lubił spacerować w stronę Czerska - pod Brodę, jeździć do Kinic rowerem i do innych miejsc też, dużo, dużo dalej na przykład do Huty, Rudzin do Wiela. Lubił także żartować. Znam jeden przykład, jak przechodził obok Pana Szopińskiego pod lasem, to on kopał coś w ogrodzie i jak Pan Szopiński poszedł na obiad, to Ksiądz schował łopatę i sam się też schował za drzewem . Gdy Pan Szopiński wrócił to powiedział:
- Co za łotr schował łopatę? (Wtedy wyszedł Ksiądz Kanonik i powiedział):
-To ja. (Pan Szopiński się zaczerwienił i powiedział):
-Przepraszam. (Roześmiali się i porozmawiali sobie jak zwykle. Ksiądz lubił słuchać śpiewu ptaków i potrafił rozpoznać po odgłosach ptasich treli - jaki to ptak zaśpiewał.
Kochajmy przyrodę i dbajmy o nią – tak jak to czynił Ksiądz Kanonik Bolesław Śledź. Niech będzie dla nas przykładem!

 
Klasa VI- Dominika Sikorska, Iga Cysewska, Oliwia Kin
''Przyroda wokół Księdza Kanonika''

 
Bolesław Śledź wszystkim znany
Jako ksiądz i duszpasterz lubiany.
Nie oszczędzał nigdy troski
Dla mieszkańców swojej wioski.
Na spacery się wybierał
I w Kinicach grzyby zbierał.
Ksiądz Kanonik ule miał.
I o swoje ule dbał.
Bardzo miło go wspominamy,
To, że był dobry, pamiętamy!

 
                   Po wierszu szóstoklasistek Pani Weronika Synak poprosiła Panią Beatę Zblewską, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brusach, która odczytała i przekazała na ręce Pani Dyrektor Uchwałę Rady Miejskiej w Brusach w sprawie nadania imienia Księdza Kanonika Bolesława Śledzia Szkole Podstawowej w Kosobudach.                   Następnie Pomorski Wicekurator Oświaty w Gdańsku p. Gabriela Albertin, Burmistrz Brus Pan Witold Ossowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosobudach Pani Małgorzata Ostrowska, Przewodniczący Rady Rodziców Pan Michał Kin oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Oliwia Kin, odsłonili tablice z nową nazwą szkoły, a Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna je poświęcił. Tablice zostaną umieszczone na budynku szkoły oraz w szkolnym korytarzu.


                   Kolejnym punktem programu były przemówienia i życzenia przybyłych gości, które składano na ręce Pani Dyrektor. Wśród nich znalazły się również miłe wspomnienia o szkole i o Księdzu Kanoniku, Patronie szkoły. Przemawiali m.in. Burmistrz Brus Pan Witold Ossowski, Pomorski Wicekurator Oświaty w Gdańsku Pani Gabriela Albertin, Poseł na Sejm RP Stanisław Lamczyk, Wójt Gminy Chojnice Pan Zbigniew Szczepański, Radny Powiatu Chojnickiego Pan Tomasz Orzłowski, Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach Pani Anna Orlikowska, Siostra Mirona Turzyńska Przełożona Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Orliku, Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Pan Stanisław Kobus.

                   Były również podziękowania składane wraz z upominkami dla Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny, Pani Gabrieli Albertin, Pani Haliny Uchman oraz sióstr Księdza Kanonika Bolesława Śledzia: Pani Barbary Łangowskiej i Pani Moniki Romanowskiej.


                   Taniec kaszubski ''Nenka'' oraz piosenka, wykonane przez uczniów były przedostatnim punktem programu, bowiem na zakończenie wszyscy uczniowie i nauczyciele zaśpiewali oficjalnie po raz pierwszy, utworzony specjalnie z okazji 100-lecia naszej szkoły oraz nadania jej imienia, hymn szkoły.


                   Po nim było już tylko odejście pocztu sztandarowego i pożegnanie dzieci z gośćmi, którzy zostali zaproszeni na poczęstunek oraz zwiedzanie szkoły.
                   Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tej wyjątkowej uroczystości, zwłaszcza ochotnikom nie należącym do Rady Rodziców naszej szkoły. To również dzięki Wam spełniło się nasze kolejne marzenie.
 
                   Dziękuję raz jeszcze wszystkim przyjaciołom naszej szkoły, którzy w różny sposób od lat nas wspierają: dobrym słowem, pracą lub pomocą rzeczowo-finansową. Po raz kolejny miałam okazję się przekonać, że jest Was aż tak wielu. Ponownie upewniłam się, że szkoła w Kosobudach jest ważna dla wielu ludzi, którzy nigdy nie zostawią jej w potrzebie. Bardzo w imieniu swoim i całej szkolnej społeczności - dziękuję!
 
                   Z całego serca w imieniu całej szkolnej społeczności dziękuję sponsorom, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszej uroczystości:
- Panu Kazimierzowi Ginter, właścicielowi Zakładu Produkcji Materiałów Budowlanych w Chojnicach;
- Państwu Alinie i Stanisławowi Szultka z Brus, właścicielom firmy ''SPORT end FITNES'';
- Firmie ''Polipol Meble'' z Chojnic, na ręce Pana Witolda Malinowskiego;
- Panu Arturowi Kowalskiemu, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Przymuszewo;
- Państwu Małgorzacie i Jerzemu Skurczewskim, właścicielom firmy ''Bruspol'' z Żabna;
-Panu Bronisławowi Gwiździelowi, właścicielowi firmy ''TRANSPORT KRAJOWY i MIĘDZYNARODOWY'' w Chojnicach;
- Panu Józefowi Cysewskiemu,Prezesowi Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Brusach;
- Państwu: Skórczewskim, współwłaścicielom Firmy ''Fungopol'' z Kinic;
- Firmie ''Evrafish'' z Brus, na czele z Panią Prezes Sylwią Aleksiejczyk;
- Panu Andrzejowi Skiba, właścicielowi zakładów mięsnych ''SKIBA'' w Chojnicach;
- Piekarni Cukiernia ''Zakryś'' z Tucholi, na ręce Pana Karola Zakryś;
- Panu Piotrowi Ciemińskiemu, właścicielowi ''Zakładu Mechaniki Pojazdowej'' w Kosobudach;
- Panu Zbigniewowi Felskiemu, właścicielowi zakładu ''Kowalstwo Artystyczne'' z Brus;
- Pani Barbarze Gierszewskiej, właścicielce ''Masarni Gierszewscy'' z Brus.


Z cudownej ekipy przygotowującej poczęstunek i obsługującej stronę kulinarną, nasze wspaniałe Kucharki Wolontariuszki, Panie: Anna Wałdoch, Maria Literska, Dorota Czarnowska, Danuta Byczkowska, Krystyna Łącka i Gabriela Szyngwelska.

Dziękujemy!!!

z poważaniem: Dyr Małgorzata Ostrowska


 


©SP Kosobudy ©